Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Saharannan pilaantuneen maaperän puhdistaminen käynnistyy Parikkalassa asuinrakennuksen purkamisella

2.6.2022 Tiedotteet

Sahatoiminnassa pilaantuneella alueella sijaitseva rakennus puretaan kesän jälkeen. Varsinainen puhdistaminen toteutetaan vuonna 2023 ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.

Saharannan pilaantuneen maaperän puhdistaminen käynnistetään Rimapolku 1:ssä sijaitsevan pienkerrostalon purkamisella kesän jälkeen. Purettavan rakennuksen alueella tehdään purkutöiden jälkeen maaperän lisätutkimuksia. Rimapolku 1:ssa on 8 vuokra-asuntoa, joiden asukkaille kunta on osoittanut uudet asunnot.

Työmaa-alue aidataan ja kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille. Työkoneista ja purkamisesta aiheutuu lähialueella pientä meluhaittaa. Purku-urakoitsija on määrätty huolehtimaan pölynhallinnasta, ja tarvittaessa työaluetta kastellaan. Purkutyötä tehdään vain arkipäivisin kello 7–16 välisenä aikana.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus valvoo hanketta

Pilaantunut maa puhdistetaan vuonna 2023 ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kohteesta pilaantuneen maan puhdistuspäätöksen 19.4.2022. Päätöksessään ELY-keskus määrää puhdistamisen tavoitteista, pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä, valvonnasta sekä raportoinnista. Puhdistaminen käsittää purettavan rakennuksen ympärillä alueen, jonka pinta-ala on noin 0,5 ha. Suurella osalla entistä saha-aluetta ei ole tarvetta puhdistaa maaperää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut tutkimuksista ja puhdistussuunnittelusta lausunnon, jossa se toteaa, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat riittäviä terveysriskien poistamiseksi.

Pilaantunut maa-aines korvataan puhtaalla aineksella

Pilaantunut alue puhdistetaan massanvaihdolla, jossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen mukainen haitta-ainepitoinen maa poistetaan ja toimitetaan luvan omaavalle vastaanottajalle. Poistetut maa-ainekset korvataan puhtailla maa-aineksilla. Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat kilpailutetaan loppuvuodesta 2022. Alueen pintaosat viimeistellään maisemointisuunnitelman mukaisesti liikennöinti- sekä viheralueiksi. Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 aikana ja niitä tarkennetaan vielä tarvittaessa talvella 2023 ennen puhdistustöiden alkamista. Puhdistamisen lopullinen aikataulu selviää talvella 2023.

Hanke toteutetaan Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valtion jätehuoltotyönä. Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan.

Purku-urakka kilpailutetaan kesällä 2022 ja Rimapolku 1:n kiinteistön purku toteutuu elokuusta 2022 alkaen. Maaperän puhdistusurakka kilpailutetaan talvella 2023 ja toteutetaan keväästä 2023 alkaen.

Alueilla tarkkaillan pohjavettä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Kasveja, kaloja ja vettä voi käyttää turvallisesti

Alueen asukkaille ja muille kuntalaisille ei aiheudu pilaantumasta akuuttia terveysvaaraa nyt tai puhdistamisen aikana, ja hankkeen tavoitteena on poistaa mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit myös pitkällä aikavälillä.

Alueella ei ole tarvetta rajoittaa ravintokasvien viljelyä kotikäyttöön, eikä syötäviä kasveja kasvavilla alueilla ole puhdistustarvetta. Myöskään Simpelejärven tai järvestä pyydettyjen kalojen käyttöä ei tarvitse rajoittaa.

Talousveden tila ei ole heikentynyt sahatoiminnan takia, joten talousvettä voi käyttää normaalisti. Maaperässä ja pohjavedessä todetuista haitta-aineista ei aiheudu asukkaille sisäilmariskiä.

Pohjavedessä on todettu sahatoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita, ja pohjaveden puhdistamista arvioidaan muutaman vuoden kuluttua seurantatutkimuksen tulosten valmistuttua.

Simpelejärven rannassa toimi saha 1950-luvulta alkaen vuoteen 1978 asti. Sahalla käytettiin puutavaran sinistymisenestoon KY-5-valmistetta, jonka haitallisuutta ympäristölle ja ihmisten terveydelle ei tuolloin tiedetty.  Alueelle rakennettiin pienkerrostaloja 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.

Lue lisää

Lisätietoja

Parikkalan kunta, rakennuttaja:

Vesa Berg, vt. Tekninen johtaja, Parikkalan kunta, 040 653 1513, vesa.berg@parikkala.fi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rakennuttaja:

Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, toteutussuunnittelu ja ympäristötekninen valvonta: Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 682 8672, olli.kolari@ramboll.fi