PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

TIEDOTE SAHANRANNAN POHJAVESITILANTEESTA

12/23/2016 10:00 AM

Sahanrannan saha-alueelle on tehty maaperän kunnostustoimenpiteitä ainakin kahteen otteeseen. 1990-luvun alussa alueelta poistettiin noin 1 000 m³ kloorifenolipitoisia maita. Alueen pilaantuneisuutta tutkittiin uudelleen 2000-luvun alussa, ja uusi kunnostussuunnittelu perustui kloorifenoleiden lisäksi myös dioksiinit ja furaanit kattavaan riskinarviointiin. Uusi kunnostus toteutettiin vuosina 2004-2005 osittain massanvaihtona, osittain peittämällä.  Riittävän paksulla puhtaalla pintamaakerroksella varmistuttiin siitä, että haitta-aineille ei altistuta esimerkiksi maan pölyämisen seurauksen tai jos lapset esimerkiksi leikeissään kaivelevat kuoppia alueelle. Dioksiinit ja furaanit ovat yhdisteinä huonosti veteen liukenevia ja takertuvat herkästi maa-ainekseen eli eivät liiku pilaantuneista maista eivätkä juurikaan joudu pohjavesiin. Sen sijaan kloorifenolit liukenevat veteen ja ovat kulkeutuneet maaperästä pohjaveteen.

 

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa 1990-luvulla alueelle asennettiin kaksi pohjavesiputkea. Toisessa putkessa todettiin tuolloin kloorifenoleita yli 20 000 µg/l ja toisessa ainoastaan 25 µg/l. Ensimmäinen maaperäkunnostus kohdistui pohjavesiputkien alueelle, minkä vuoksi putket jouduttiin poistamaan. Uuden kunnostuksen suunnitteluvaiheessa konsultti ei ole pitänyt tarpeellisena uusien putkien asentamista vaan on todennut, että pohjaveden pilaantuma rajoittuu todennäköisesti hyvin pienelle alueelle ja pitoisuuskin pienenee hyvää vauhtia, koska kloorifenolipitoiset maat on alueelta poistettu.  Alueella ei myöskään ole talousvesikaivoja. Kunnostusta koskevassa ympäristöluvassa on kuitenkin edellytetty pohjavesiputken asentamista kunnostuksen jälkeen ja kerran vuodessa tapahtuvaa pohjavesiseurantanäytteen ottamista.

 

Pohjavesiputki on jostakin syytä jäänyt kuitenkin asentamatta. Noin vuosi sitten Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehotti kuntaa täyttämään tuon velvoitteen.  Parikkalan kunta teetti pohjaveden tarkkailusuunnitelman, jonka ELY-keskus hyväksyi 4.5.2016. Suunnitelman mukainen tarkkailuputki oli asennettu syyskuussa 2016, ja ensimmäiset näytteet otettiin 12.10.2016. Testausseloste saapui 7.11.2016. Kloorifenolipitoisuudeksi todettiin noin 12 000 µg/l. Pitoisuus on laskenut, mutta ero esim. talousvedelle asetettuun raja-arvoon verrattuna on vieläkin suuri. Talousvesiraja-arvoon vertaaminen ei tässä riskin kannalta kuitenkaan ole olennaista, koska alueen pohjavettä ei käytetä.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Imatran seudun ympäristötoimen kanssa 14.12.2016 käydyssä neuvottelussa todettiin, että pohjavesipilaantuman laajuus selvitetään, jotta voidaan arvioida tilannetta tarkemmin. Tämä selvittely on tarkoitus toteuttaa kunnan ja valtion yhteistyönä.  Projektin kustannusarvio laaditaan ensi vuonna riittävän ajoissa, että kunta voisi vuoden 2018 talousarviossa varautua siihen.

 

Alueen pohjavettä ei siis käytetä lainkaan, vaan vesijohtoverkoston vesi tulee Heralammen vedenottamolta, jonne matkaa linnuntietä on yli 10 kilometriä. Pohjaveden kloorifenolipitoisuudesta ei siis näin ollen aiheudu alueen asukkaille terveysriskiä.


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2017